B&D Consulting sp. z o.o.; 54-134 Wrocław,ul.Bednarska 5, kontakt: biuro.bd-consulting@hot.pl; lub +48 601 91 02 02 ; +48 601 53 60 63 lub FAX: +48 71 361 29 19
 

 

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ :

http://www.bd-consulting.eu 

 

Firma B&D Consulting sp. z o.o.

powstała w roku 1987 i od tego czasu,  nieprzerwanie, zajmuje się zagadnieniami i działaniami uregulowanymi w Ustawie Prawo budowlane i zagadnieniami towarzyszącymi budownictwu, w tym sprawami bhp, zdrowiem, pierwszą pomocą, zamówieniami publicznymi, itp.

W celu zachowania najwyższej jakości świadczonych usług , konieczne było rozszerzenie naszej oferty o zagadnienia nierozłącznie funkcjonujące w usługach związanych z robotami budowlanymi, np. usługi księgowe realizowane przez osoby posiadające certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, celem prawidłowego kwalifikowania kosztów realizacji i kosztów księgowych. Pomiędzy tymi kosztami istnieje zasadnicza różnica wynikająca najczęściej z faktu, że fakturowaniu podlegają roboty po pozytywnych częściowych odbiorach i są to koszty księgowe . Jednak w tym czasie są realizowane inne roboty, których koszty osobowe i rzeczowe nie mają odzwierciedlenia w fakturach sprzedaży. Od początku działalności nasze główne działania to: KONSULTACJA, DORADZTWO, REPREZENTACJA PRAWNA, PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, WYKONYWANIE EKSPERTYZ. 

Aktualnie oferujemy Państwu kompleksowe lub wybrane usługi i współpracę:

- zakres BHP
- wszystkie rozaje szkoleń , usługi stałe utrzymania bezpieczeństwa bhp.

- budownictwo : obsługa kompleksowa procesu budowy, projektowanie, kierowanie budową, nadzór autorki i inwestorski  oraz
EKSPERTYZY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w tym: Danuta Paginowska - 
Rzeczoznawca budowlany w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie sieci i instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych oraz instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych, decyzją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dn. 5.02.2003 roku nr 43/03; wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych po pozycją 48/03/R/C.

Zagadnienia objęte ofertą:

1 -     SZKOLENIA i  KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP.

 

2 -     SZKOLENIA I WPROWADZANIE W ŻYCIE TECHNIK ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMACH INWESTORSKICH WYKONAWCZYCH ZARZĄDZAJĄCYCH.

 

3 -    SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO I PRAW ZWIĄZANYCH: PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA,  PRAWO WODNE, KODEKS CYWILNY, KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, PRAWO WODNE, BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I SIECIOWEJ, ITP.

 

4 -    POMOC PRAWNA I MERYTORYCZNA PRZY PLANOWANIU, SZACOWANIU, REALIZACJI INWESTYCJI, DOTYCZĄCYCH PLANOWANYCH  i ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH   oraz  W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM OBIEKTÓW.

 

5 -    OPRACOWYWANIE HARMONOGRAMÓW RZECZOWO-FINANSOWYCH PLANOWANYCH INWESTYCJI BUDOWLANYCH .

 

6 -    SPORZĄDZAMY OPINIE, EKSPERTYZY, DORADZTWO PRAWNE.

 

7 -    POMAGAMY INWESTOROM, ZARZĄDCOM, WŁAŚCICIELOM W ZAKRESIE  FORMALNO-PRAWNYM PRZY UTRZYMANIU I UŻYTKOWANIU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

 

8 -    WYKONUJEMY CHARAKTERYSTYKI I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE.

 

9 -    INNE USŁUGI PRAWNE DOTYCZĄCE PRAWA BUDOWLANEGO I PRAW ZWIĄZANYCH:

    9.1.     PRAWO BUDOWLANE

   9.2.     ROZPORZĄDZENIA do prawa budowlanego

   9.3.     PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA,

   9.4.     PRAWO WODNE,

   9.5.     KODEKS CYWILNY,

   9.6.     KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO,

   9.7.     PRAWO WODNE,

   9.8.     PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

   9.9.     BUDOWA INFRASTRUKTURY wg tzw. SPECUSTAW.

   9.10.  inne

 

10 -           KIEROWANIE PROCESAMI BUDOWLANYMI WRAZ Z PRZETARGAMI PUBLICZNYMI.

 

11 -           WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH WSZYSTKICH BRANŻY.

 

12 -           NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ WSZELKICH INWESTYCJI.

 

13 -           REPREZENTOWANIE STRON W SĄDACH W SPRAWACH SPORNYCH.

 

14 -           REPREZENTOWANIE STRON W ORGANACH ADMINISTRACJI WYDAJĄCYCH DECYZJE NIEZBĘDNE W PROCESIE BUDOWLANYM  ORAZ  W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM OBIEKTÓW.

 

15 -           KOMPLEKSOWO ZARZĄDZAMY INWESTYCJAMI POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM- BUDOWLANYM  PRAWNYM I EKONOMICZNYM

 

 

kontakt telefoniczny:   +48 601 91 02 02 ; +48 601 53 60 63;
+48  605 250 175 ( szkolenia bhp);
 +48 361 29 19  fax

poczta e mail :  biuro.bd-consulting@hot.pl

                        biuro.bd-consulting.hot@home.pl 

                        biuro.bd-consulting@hot.home.pl 

 

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ :

http://www.bd-consulting.eu 

 

 


Strona główna   |  O nas